Copyright: EmEvn/shutterstock.com

Ti?ng Vi?t - Vietnamesisch

Xin chào m?ng các b?n! Trong trang này các b?n s? tìm th?y nh?ng chuong trình c?a dài ERF và c?ng tác viên c?a dài b?ng Ti?ng Vi?t.

Herzlich willkommen! In dieser Übersicht finden Sie verschiedene Angebote des ERF und seiner Partner in Vietnamesisch.

TWR

TWR 360: Christliche-Multimedia-Plattform

Chuong trình truy?n hình trên t?t c? các kênh b?ng Ti?ng Vi?t qua chuong trình c?ng tác v?i TWR c?a chúng tôi. Sendeplan aller Sendungen in Vietnamesisch unseres Partnernetzwerks TWR.

Tr?c ti?p nghe qua dài - Live Stream

M?i nghe dài phát thanh Tin lành b?ng Ti?ng Vi?t.

Jetzt christliches Radio in Vietnamesisch hören.

Kinh thánh trên m?ng - Bibel online

Bild: Uta Kroder / freeimages.com

Ð?c Kinh thánh b?ng ti?ng Vi?t. Die Bibel in Vietnamesisch lesen.

Nghe Kinh thánh b?ng ti?ng Vi?t. Die Bibel in Vietnamesisch hören.

Qua Kinh Thánh: H?c , nghiên c?u qua su?t Kinh Thánh.

Durch die Bibel ist ein ausführliches Bibelstudienprogramm, das den Hörer Vers für Vers durch die ganze Bibel führt.

Weitere Programme

Bild: jesusfilm.org

N?i dung Tin lành b?ng Ti?ng Vi?t.

Film JESUS in Vietnamesisch online ansehen.